Seminari Núria Reguero – 11 juliol

Seminari Núria Reguero – 11 juliol

Núria Reguero participarà el proper mes de juliol en el cicle de seminaris amb la ponència “De les ràdios lliures a la cultura lliure. Polítiques públiques i sostenibilitat dels mitjans d’informació comunitaris”. El seminari tindrà lloc a l’edifici de l’IGOP en el Campus UAB. No es requereix. inscripció prèvia. Per més informació: [email protected]

Núria Reguero
“De les ràdios lliures a la cultura lliure. Polítiques públiques i sostenibilitat dels mitjans d’informació comunitaris”

11 de juliol
13h Campus UAB

Sense inscripció prèvia
+ info: [email protected]
Informació subjecta a canvis
Darrera actualització: juny 2016

Seminari Innovació social i lideratge democràtic: estudis de cas a Barcelona i Nova York – 6 juny

Seminari Innovació social i lideratge democràtic: estudis de cas a Barcelona i Nova York – 6 juny

Marc Parés, Joan Subirats i Santi Eizaguirre (IGOP-UAB) el dia 6 de juny a les 13h participaran al cicle de seminaris amb la ponència “Innovació social i lideratge democràtic: estudis de cas a Barcelona i Nova York”. El seminari tindrà lloc a l’edifici de l’IGOP en el Campus UAB. No es requereix inscripció prèvia. Per més informació: [email protected]

Marc Parés, Joan Subirats i Santi Eizaguirre
(IGOP-UAB)

Ponència “Innovació social i lideratge democràtic: estudis de cas a Barcelona i Nova York”

Presentació del llibre The Nonprofit World

Presentació del llibre The Nonprofit World

John Casey, de la City University of New York,  el dia 25 d’abril a les 13h, presentarà el seu darrer llibre “The Nonprofit World. Civil Society and the Rise of the Nonprofit Sector”. La presentació tindrà lloc a l’edifici de l’IGOP en el Campus UAB. No es requereix inscripció prèvia. Per més informació: [email protected]

John Casey
(City University of New York)

Presentació del llibre “The Nonprofit World. Civil Society and the Rise of the Nonprofit Sector”

Trobada Economies Col·laboratives Procomuns

Trobada Economies Col·laboratives Procomuns

[tp lang=”ca” only]Els dies 11, 12 i 13 de març tindran lloc a Barcelona les jornades: Economies Col·laboratives Procomuns: Polítiques, Tecnologies i Ciutat per a les Persones organitzades pel  projecte europeu P2Pvalue amb els seus membres locals Dimmons recerca en procomu al IN3-UAB i IGOPnet.cc a la UAB,  Barcelona Activa a través de la nova Àrea d’Altres Economies i Proximitat, i BarCola – node d’economia col.laborativa i producció procomú.

L’Economia Col.laborativa Procomu es refereix a un model de producció emergent basat en la col.laboració de comunitats de persones contribuïdores que a partir de plataformes digitals, desenvolupen un recurs comú de propietat compartida i que es fa accesible com un be public. Els casos “clàssics” i de gran èxit son el programari lliure (que domina per sobre del programari privatiu a molts camps de programari) i Viquipèdia. La producció procomú s’està expandint no només a àrees amb un fort component de coneixement o de caràcter immaterial, sino tambè a  producció material com maquinaria (FabLabs, Open Source Ecology), allotjaments (couchsurfing) o divises (monedes locals). Més recentment, també hem vist l’aparició i creixement de models híbrids que presenten lògiques d’organització similars, basades en principis de col·laboració, però privatitzant-ne d’altres. És el cas de la producció entre iguals de base corporativista com Uber o Airbnb.

Així doncs, a través d’aquesta trobada es pretén posar de manifest la rellevància d’aquest model Procomú de l’Economia Col·laborativa, així com proposar el co-disseny de polítiques públiques per promocionar-lo i avançar propostes tècniques per a la construcció de plataformes col·laboratives.

De manera concreta i durant els  tres dies  de treball col·lectiu es pretenen abordar el següents objectius:

1/ Ressaltar la rellevància del model procomú dins l’economia col·laborativa, i projectar internacionalment la importància de la producció orientada al Procomú a Barcelona i Catalunya.

2/ Obrir el debat sobre quin model a impulsar des de les administracions públiques (procomú/local/cooperativista versus corporatiu/deslocalitzat/privatiu), generant una Carta de recomanacions polítiques, que pugui ser traslladada al Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’Ajuntament de Barcelona i a la consulta de la Comissió Europea.

3/ Proporcionar directrius tècniques per a la construcció de programari obert i descentralitzat.

L’esdeveniment s’estructura en dos eixos temàtics que inclouen taules rodones, tallers, debats i activitats obertes al voltant de les següents àrees principals: Polítiques Públiques i tecnologies descentralitzades per l’economia col·laborativa procomú. Per veure el programa i tenir més informació de l’esdeveniment: procomuns.net


Economies Col·laboratives Procomuns: Polítiques, Tecnologies i Ciutat per a les Persones
11, 12 i 13 de març de 2016

Barcelona Activa
(Carrer Llacuna, 162-164, 08018 Barcelona)
La participació està oberta però limitada a 120 places!
Inscriu-te i fes una proposta per al programa.

Contacte :

Telèfon: (+34) 648 877 748
Email: [email protected]
Identi.ca: [email protected]
Twitter: @procomuns
Facebook: Procomuns

Esdeveniment co organitzar per:

Comissionat d’Economia Cooperativa, Social, Solidària i Consum a través de l’Àrea d’Altres Economies de Barcelona Activa i juntament amb BarCola – Grup de treball sobre economia col·laborativa i producció procomú a Barcelona, i el projecte europeu P2Pvalue  (grups locals Dimmons @ IN3-UOC & IGOPnet.cc @ UAB).

Col·laboren:

Guifi.net, Goteo, Pangea, Free Knowledge Institute (amb Digital DIY project), els projectes Reutilitza.cat i eReuse.org, Amical Wikimedia, i OuiShare, entre d’altres.[/tp][tp lang=”es” only]Los días 11, 12 y 13 de marzo tendrán lugar las jornadas: Economías Colaborativas Procomún: Políticas, Tecnologías y Ciudad para las Personas organizadas por  el proyecto europeo P2PValue con sus membros locales Dimmons recerca en procomu en el IN3-UAB i IGOPnet.cc de la UAB , Barcelona Activa  a través de la nueva Área Otras Economías y BarCola – Grupo de economía colaborativa y producción procomún.

La Economía Colaborativa Procomún se refiere a un modelo emergente basado en la colaboración de comunidades de personas contribuidoras que a partir de plataformas digitales desarrollan recursos comunes cuya propiedad es compartida y deviene accesible como bien público. Los casos clásicos y de gran éxito son el software libre (que domina por encima del software privativo en muchos campos de softwares)  y Wikipedia. La producción procomún se está expandiendo no sólo en áreas con una fuerte componente de conocimiento de carácter inmaterial, sino también a producciones materiales como maquinaria (FabLabs, Open Source Ecology), alojamientos (couchsurfing) o divisas (monedas locales).

Más recientemente, también hemos asistido a la aparición y al crecimiento de modelos híbridos que presentan lógicas de organización similares, basadas en principios de colaboración, pero privatizando otros.Es el caso de la producción entre eguales de base corporativista como Uber o Airbnb.

Así pues, a través de este encuentro se pretende  poner de manifiesto la relevancia del modelo procomún de la economía colaborativa, proponer el co-diseño de políticas públicas de promoción de este modelo y avanzar propuestas técnicas para la construcción de plataformas colaborativas.

De manera concreta y durante los tres días de trabajo colectivo se pretende abordar los siguientes objetivos:

1/ Resaltar la relevancia del modelo procomún dentro de la economía colaborativa, y proyectar internacionalmente la relevancia de la producción orientada al procomún en Barcelona y Cataluña.

2/ Abrir el debate sobre qué modelo a impulsar desde las administraciones (procomún/local/cooperativista versus corporativo/deslocalizado/privativo), generando un Carta de recomendaciones políticas, para hacer llegar al PAM del Ayuntamiento y a la consulta que está llevando a cabo la Comisión Europea.

3/ Proporcionar directrices técnicas para la construcción de software abierto y descentralizado.

El evento se estructura en tres ejes temáticos que incluyen mesas redondas, talleres, debates y actividades abiertas alrededor de tres áreas principales: Políticas públicas,  Economía colaborativa y Tecnología. Para consultar el programa y tener más información sobe el evento: procomuns.net


Economías Colaborativas Procomún: Políticas, Tecnologías y Ciudad para las Personas

11, 12 y 13 de marzo de 2016

Barcelona Activa
(Carrer Llacuna, 162-164, 08018 Barcelona)
La participación está abierta pero el aforo es limitado (120)
Inscríbete y haz una propuesta para el programa.

Contacto:
Telefon: (+34) 648 877 748
Email: [email protected]
Identi.ca: [email protected]
Twitter: @procomuns
Facebook: Procomuns

El encuentro está co-organizado por:

Comissionado de Economia Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo a través del Área “Otras Economías” de Barcelona Activa junto con BarCola – Grupo de trabajo  sobre economía colaborativa y producción procomún en Barcelona, el proyecto europeo (grupos localesDimmons @ IN3-UOC & IGOPnet.cc @ UAB).

Colaboran:

Guifi.net, Goteo, Pangea, Free Knowledge Institute (con Digital DIY project), los proyectos Reutilitza.cat y eReuse.org, Amical Wikimedia, y OuiShare, entre otras.[/tp]

[tp lang=”en” only]The encounter Commons Collaborative Economies: Policies, Technologies and City for the People will take place on March 11th, 12th and 13th. It will be organized by P2PValue European Project with the members of Dimmons, Research in Commons  at IN3-UAB and IGOPnet.cc of UAB,  Barcelona  Activa  with the new  Department of Other Economies and Bar Cola, working group on colaborative economies and commons production.

The commons-oriented model within the collaborative economy is an emergent model based in Internet-enabled collaborative communities building shared and common resources whose ownership is accessible as a commons. The most famous examples are the open source software (that seems to be more prevalent than the proprietary one in several fields) and  Wikipedia.  Commons-based Peer Production is rapidly growing, not just for the disruptive and very successful cases of software, but also for hardware (FabLabs, Open Source Ecology)   accommodation (couchsurfing) and currency (local coins).  More recently, we have also seen the emergence and growth of hybrid models which retain some similar organizational logic, such as being based on collaborative principles, but privatizing others. This is the case in corporate-based peer production such as Uber or Airbnb.

The aim of the encounter is thus to highlight the relevance of the commons-oriented approach of peer production and collaborative economy, while proposing public policies and providing technical guidelines to build platforms for collaborative communities.

More concretely, the encounter has three main goals:

1/ To highlight the relevance of the commons-oriented model within the collaborative economy, and project internationally the relevance of commons – oriented production in Barcelona and Catalonia.

2/ To build policy recommendations for public administrations, specifically to be sent to the Plan of Municipal Action (PAM) for the next 4 years of the Barcelona City Council, and the consultation process of the European Commission, on public policies of promotion and regulation of the collaborative economy and the model of city.

3/ To provide technical guidelines to build free and open software and decentralized technologies for collaborative communities.

The event  includes round tables, workshops, open session within three main topics Policies, Collaborative economy  and Tech. Check the detail program at: procomuns.net


Commons Collaborative Economies: Policies, Technologies and City for the People.

March 11-12-13th, 2016

Barcelona Activa
(Carrer Llacuna, 162 -164, 08018 Barcelona)
The call for participation is open! Find out more here.

Contact:
Phone: (+34) 648 877 748
Email: [email protected]
Identi.ca: [email protected]
Twitter: @procomuns
Facebook: Procomuns

The event is co-organized by the Commissioner in Co-operative Economics & Consumption  within the Department of Other Economies of Barcelona Activa (Barcelona City Council) with the BarCola – Node on collaborative economy and commons production in Barcelona, and theP2Pvalue European project (locally by Dimmons @ IN3-UOC & IGOPnet.cc @ UAB).

Collaborators of the event organizers are Guifi.net, Goteo, Pangea, Free Knowledge Institute (with the Digital DIY project), theReutilitza.cat and eReuse.org projects, Amical Wikimedia, and OuiShare, among others.[/tp]

Seminari Brais Estevez – 9 maig

Seminari Brais Estevez – 9 maig

Brais Estêvez, doctor en Geografia per la UAB, participarà el proper 9 de maig a les 13h en el cicle de seminaris amb la ponència “Obrir el cadenat de la representació i multiplicar els possibles de l’espai públic. Controvèrsies, hibridesa i disseny urbà”. El seminari tindrà lloc a l’edifici de l’IGOP en el Campus UAB. No es requereix inscripció prèvia. Per a més informació: [email protected]

Brais Estêvez (doctor en Geografia per la UAB)
“Obrir el cadenat de la representació i multiplicar els possibles de l’espai públic. Controvèrsies, hibridesa i disseny urbà”

9 maig
13h Campus UAB

Sense inscripció prèvia
+ info: [email protected]
Informació subjecta a canvis
Darrera actualització: febrer 2016