Projectes

Relació de projectes que formen part d’URGOCIS:


Coproducció procomú

Coproducció pro‐comú i desenvolupament territorial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

El projecte “Coproducció pro‐comú i desenvolupament territorial a l’AMB”, finançat per la Càtedra Política Econòmica Local de la UPF i impulsat conjuntament per l’IGOP i l’ICTA, pretén analitzar la concentració i articulació territorial d’iniciatives de coproducció pro‐comú a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus efectes en termes de desenvolupament territorial i justícia socioambiental. Aquest projecte proposa identificar iniciatives de coproducció pro‐comú i analitzar la seva capacitat de generar impacte territorial i relacions amb les institucions públiques. L’objectiu del projecte és produir recomanacions de polítiques públiques per a generar models de desenvolupament local orientats al bé comú, mitjançant el foment i l’articulació territorial d’iniciatives de coproducció pro‐ comú.

Execució: 2019
Investigador responsable: Dr. Marc Parés


BMINCOME

Projecte B-MINCOME

B-MINCOME és un projecte pilot de lluita contra la pobresa i la desigualtat a 10 barris de l’Eix Besòs de la ciutat de Barcelona, que s’acull dins el programa Urban Innovative Actions (UIA) de la UE. Té per objectiu testejar l’eficiència i l’eficàcia de la combinació d’una renda mínima (Suport Municipal d’Inclusió) amb quatre polítiques actives sociolaborals. Per una banda, l’IGOP, acompanya la política activa nº 4 (Participació Comunitària) i realitza el seguiment i l’avaluació de l’impacte d’aquesta política en les dinàmiques de participació comunitària en els barris. D’altra, l’IGOP realitzar l’anàlisi dels impactes en la governança del projecte i el seu impacte en les polítiques públiques.

Web: https://igop.uab.cat/bmincome/
Execució: 2016-2019
Investigador responsable: Dr. Ismael Blanco


PROTO_LOCAL

De la protesta a la propuesta. Ayuntamientos del “cambio”, políticas urbanas y movimientos sociales

El Proyecto PROTO_LOCAL estudia las políticas públicas implementadas en los llamados “Ayuntamientos del Cambio” que gobiernan las ciudades de Barcelona, Córdoba, Madrid, Valencia y Zaragoza. El principal objetivo del proyecto es examinar las características y restricciones de las políticas urbanas que se desarrollen durante el mandato 2015 – 2019 con base en 4 dimensiones de análisis: La mercantilización de la vivienda y las políticas de promoción y acceso a la vivienda; La municipalización de los servicios públicos; el espacio público: su diseño, apropiación y métodos de control; y la regeneración democrática y política de participación ciudadana local.

Execució: 2016-2019
Investigador responsable: Dr. Ismael Blanco


COPHAB

Coproducció i gestió participativa d’habitatge: iniciatives socials, capacitats comunitàries i instruments de política pública

L’accés a l’habitatge ha esdevingut una qüestió de gran rellevància política després de la crisi financera global de l’any 2008. En un context on els poders públics han vist afeblides les seves capacitats d’intervenció en aquest àmbit, hem vist com a Catalunya s’han multiplicat les iniciatives socials que pretenen donar resposta a aquesta problemàtica. El present projecte es centra en l’anàlisi d’aquelles iniciatives socials que tenen a veure amb la coproducció i la gestió participativa d’habitatge a Catalunya. Ens interessarem, en primer lloc, per les diferents formes de coproducció i gestió participativa d’habitatge accessible a Catalunya, identificant les iniciatives existents i analitzant-ne les seves característiques. Centrarem la nostra recerca al voltant de tres dimensions analítiques: la qualitat democràtica, l’impacte social i l’escalabilitat de les iniciatives. En segon lloc, ens interrogarem sobre les barreres que obstaculitzen aquest tipus d’iniciatives socials i sobre les capacitats que faciliten el seu desenvolupament. Per assolir aquests objectius elaborarem una cartografia de les iniciatives de coproducció i gestió participativa d’habitatge a Catalunya i analitzarem en profunditat tres casos d’estudi incrustats en els seus respectius contextos institucionals i territorials. Com a resultat final s’editarà una Guia amb una sèrie de recomanacions per orientar tant les polítiques públiques dels governs locals com les pràctiques d’organització i funcionament de les mateixes iniciatives.

Web: http://commoninghousing.net/ca/projectes/cophab/
Execució: 2017-2018
Investigador responsable: Dr. Marc Parés


COMMONING HOUSING

Commoning Housing: emerging social innovation across Spain and the UK

This project investigates practices of co-produced and self-organised common housing, understood and implemented as alternatives to existing housing provision. The project compares historical and contemporary case studies of collaborative housing (such as non-equity co-operative housing for rental), and their political and institutional conditions, with a specific focus on Barcelona and London. It aims to understand possibilities and barriers to producing and maintain housing commons, and to identify lessons to be shared across the two contexts.

Web: http://commoninghousing.net/projects/commoning-housing-in-barcelona-and-london/
Execució:
 2016-2019
Investigador responsable: Dra. Mara Ferreri


Territori Besòs

Territori Besòs

L’IGOP, el Consorci del Besòs i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans (IERMB) van establir un conveni de col·laboració amb l’objecte de crear un espai estable de cooperació per tal de desenvolupar els treballs necessaris de diagnosi, proposta i acció orientats a dotar de finalitats i continguts concrets el pla del Territori Besòs. Els treballs s’estructuren en diferents fases: la realització d’una diagnosi sobre les dinàmiques socials, habitacionals i de mobilitat; la construcció d’una Agenda Besòs i la identificació i execució de diversos projectes motor.

Web: http://barrisinnovacio.net/agenda-besos/
Execució:
2016-2019
Investigador responsable: Dr. Ismael Blanco & Dra. Helena Cruz


CAPFLO

Local Resilience Capacity Building for Flood Mitigation

Aquest és un projecte europeu liderat per l’IGOP que compta amb 4 partners més: Lab’Urba-UPEC (França), IES-VUA (Holanda), IRS (Itàlia), ISG-ULG (Alemanya). El projecte té com a objectiu promoure processos participatius de construcció de capacitats per a la mitigació de les inundacions a nivell local. El projecte es centra en les capacitats socials i cíviques de les comunitats urbanes i es pregunta sobre com aquestes capacitats poden constituir comunitats més resilients enfront les inundacions, com poden desenvolupar-se aquestes capacitats de forma participativa i com aquests processos de construcció de capacitats poden ser transferits a altres àrees urbanes.

Web: http://www.capflo.net/
Execució: 2016-2017
Investigador responsable: Dr. Marc Parés


AUSTERITY GOVERNANCE

Collaborative Governance Under Austerity: An Eight-case comparative study

La De Montfort University lidera aquest estudi internacional finançat pel Economic and Social Research Council (ESCR, Regne Unit) entorn la governança de l’austeritat en les ciutats. El projecte explora com funciona la col·laboració en temps d’austeritat en vuit ciutats: Atenes, Baltimore, Barcelona, Dublín, Leicester, Melbourne, Montreal i Nantes. Trobar maneres de col·laborar amb la ciutadania sempre ha estat important per als governs centrals i locals. El projecte forma part de la cartera Transformacions Urbanes de la ESCR, que tracta d’avaluar críticament i comprendre l’impacte i la importància de les transformacions per al benestar de la població urbana arreu del món.

Web: Austerity Governance Web

Investigador responsable: Prof. Jonathan Davies
Execució: 2015-2017


SOCRISIS

Social Inovation against the Crisis: how leadership practices and civic capacity improve neighborhood development

Finançat pel programa IOF de les accions Marie Curie de la UE i sota la col·laboració de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Research Center for Leadership in Action (RCLA) de la Robert F. Wagner Graduate School of Public Service de la New York University (NYU-Wagner); aquest projecte compara les respostes socialment innovadores sorgides en quatre barris desafavorits de Barcelona (Zona Nord de Nou Barris i Sants-La Bordeta) i Nova York (Bushwick i Mott Haven – Melrose). En base a aquesta comparació s’argumenta que tant les diferents pràctiques de lideratge col·lectiu (agència) com les característiques històrico-geogràfiques del barri (estructura) són essencials per comprendre la naturalesa i les potencialitats d’escalabilitat de les iniciatives socialment innovadores.

Web: http://www.socrisis.net/
Execució: 2014-2016
Investigador responsable: Dr. Marc Parés


INTERNET POLICY

Information, culture and knowledge: New citizens’ practices, new public policies. A case comparison of Spain and United States (Sinde Law versus SOPA Law)

El projecte aborda l’emergent moviment de cultura lliure (Free Culture Movement (FCM)), la regulació de la propietat intel.lectual i els problemes de privacitat a Internet. Cerca comprendre com factors contextuals del FCM donen forma a les seves lògiques organitzatives i determinen la interacció amb les institucions polítiques en la formació de polítiques públiques. Aquesta investigació aspira a omplir llacunes connectant diverses àrees d’investigació:

Ampliar l’anàlisi de polítiques públiques a noves àrees de dret digital, d’economia digital, teoria de l’organització, teories dels moviments socials, sociologia, i ciència política en general.
Incorporar una dimensió analítica sociopolítica en l’anàlisi de la cultura lliure desenvolupat en els camps del dret virtual i els estudis organitzacionals.

Web: http://igopnet.cc/internet-policy/
Investigadora responsable: Dra. Mayo Fuster Morell
Execució: 2013-2016


TRANSGOB

Transformaciones de la gobernanza urbana en el contexto de la crisis. Evolución y perspectivas de la gobernanza participativa en España y el Reino Unido

Aquest projecte aborda l’impacte de la crisi econòmica en les formes de gestió urbana a Espanya, contrastant l’experiència del nostre país amb la del Regne Unit. Més concretament, es pretén analitzar com les pràctiques de governança participativa estan evolucionant i quines són les seves perspectives de futur en un context marcat per l’austeritat pressupostària, el conflicte social i la crisi política. En termes més generals, s’exploren les implicacions d’aquest tipus de dinàmiques de canvi de les relacions entre els actors estatals i no estatals en l’àmbit local.

Web: http://transgob.net/
Investigador responsable: Dr. Ismael Blanco
Execució: 2013-2016


P2P VALUE

Techno-social platform for sustainable models and value generation in commons – based peer production in the Future Internet

Aquest projecte es proposa aprofundir en el fenomen de la CBPP mitjançant la provisió d’una plataforma tecnològica-social específicament dissenyada per facilitar la creació de comunitats CBPP resistents i sostenibles. A més, el disseny de la plataforma de P2Pvalue estarà empíricament i experimentalment fonamentat. A través de la triangulació de models qualitatius i quantitatius, aquest projecte pretén elaborar una sèrie de directrius tècniques i institucionals que afavoreixin a la creació de valor en comunitats CBPP.

Web: http://igopnet.cc/p2pvalue/
Investigadora responsable: Dra. Mayo Fuster Morell
Execució: 2013-2016


ISOP

Innovació Social i Polítiques Públiques: reptes i oportunitats

El projecte ISOP persegueix tres objectius. D’una banda, aprofundir en el coneixement i la caracterització de les iniciatives identificades en el Mapa de la Innovació Social a Catalunya, elaborat en el marc del projecte Barris i Crisi: quin és l’origen d’aquestes iniciatives? Quina és la seva base social? Quins objectius persegueixen? Quines són les seves formes organitzatives? Quin tipus d’aliances desenvolupen? Quins suports reben? En segon lloc, explorar les relacions que s’estableixen entre aquest tipus d’iniciatives i les administracions públiques: quina importància té per a aquestes iniciatives el suport de les administracions? Quin paper poden jugar les administracions en el re-escalament, l’enxarxament, la continuïtat i la consolidació de les iniciatives socialment innovadores? Finalment, fer propostes a les administracions públiques i als col·lectius socials que permetin consolidar, enfortir i expandir els processos d’innovació social en el país.

Web: http://barrisinnovacio.net/isop/
Investigador responsable: Dr. Ismael Blanco
Execució: 2015


BARRIS I CRISI

Barris desafavorits enfront la crisi: Segregació urbana, innovació social i capacitat cívica

El projecte Barris i Crisi respon a dos grans objectius: el primer, analitzar els impactes de la crisi sobre les desigualtats socioespacials en els municipis catalans i, més concretament, els seus efectes sobre els barris més desafavorits; el segon, identificar i analitzar el tipus de respostes que s’estan donant a aquesta situació des dels mateixos barris, intentant comprendre quins són aquells elements que contribueixen a la resiliència de les comunitats davant la crisi.

Web: http://barrisinnovacio.net/
Investigador responsable: Dr. Ismael Blanco
Execució: 2012-2015


POLURB

Políticas urbanas en el escenario del 2015.

POLURB2015 és un projecte d’investigació acadèmica sobre polítiques urbanes finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat en el marc del Plan Nacional I+D+i. El projecte s’inicià l’any 2012, donant continuïtat a la línia d’investigació sobre polítiques urbanes impulsada per l’IGOP, i finalitzà el 2014.

Els interrogants als quals es va enfrontà tenen a veure amb els reptes que les ciutats i especialment els governs locals estan travessant després d’una època de creixement econòmic i urbà i a partir de l’escenari de la crisi.

Enfront a aquesta situació, el projecte fonamentalment intenta conèixer el grau de vulnerabilitat de les ciutats espanyoles enfront aquests canvis i les respostes que actualment s’estan donant des dels diferents actors urbans. Finalment, sota la perspectiva de la resiliència i la innovació social urbana, aquest projecte vol contribuir a llançar idees i propostes per a una renovada agenda de polítiques urbanes que no siguin únicament locals, institucionals ni urbanístiques sinó que avancin vers una major cohesió social, sostenibilitat i democràcia des de les vulnerabilitats, complexitats i potencialitats dels temps en que vivim.

Execució: 2012-2014
Investigador responsable: Dr. Joan Subirats