El grup de recerca Urgocis

URGOCIS (Research Group on Urban Governance, Commons, Internet and Social Innovation) és un Grup de Recerca Consolidat, reconegut per la Generalitat de Catalunya (2017-SGR-1712), que desenvolupa la seva activitat al voltant de dos àmbits altament significatius en l’actual context de canvi:

Les polítiques urbanes.

Estudi dels processos de transformació social urbana, analitzant com la crisi està incidint en els entorns urbans des de diferents perspectives (social, urbanística, econòmica, ambiental) i aprofundint en el concepte de resiliència aplicat a les ciutats. Ens interroguem sobre els impactes de la crisi en entorns urbans desafavorits i també sobre les respostes socials i institucionals que estan emergint des dels barris. Al mateix temps, ens centrem també en l’anàlisi de les diferents formes de governança participativa al món local, les dinàmiques d’acció comunitària i la seva articulació amb les noves i emergents pràctiques d’innovació social.

Digital commons.

Estudi dels canvis associats a l’adopció de les TIC en l’àmbit de les polítiques públiques i les conseqüents dinàmiques d’interacció entre els actors polítics. Anàlisi de les noves àrees de política pública, de conflicte i de mobilització social entorn Internet (regulació de les TIC i de les condicions d’accés i reutilització de la informació i el coneixement). Noves generacions digitals (des de les cultures juvenils digitals fins l’envelliment actiu i les TIC). Emergència de l’economia social digital i del treball col·laboratiu comunitari.


En ambdós àmbits de recerca identifiquem dos objectes d’estudi que desperten el nostre interès i que, al nostre entendre, responen a temes de recerca emergents i novedosos, són els següents:

  • Innovació Social.

Estudi de la innovació social, dels factors que expliquen la seva emergència, de la caracterització i la replicabilitat de les diferents pràctiques o dels seus impactes en l’esfera pública són qüestions d’interès per al nostre grup, tant des de l’òptica de les Polítiques Urbanes com des de la perspectiva de les TIC.

  • Commons.

Estudi tant de les potencialitats i els límits que té Internet per propiciar noves formes d’auto-gestió com  dels conflictes i les noves formes de gestió entorn els comuns urbans (buits urbans, espais públics o l’ús i l’accés urbà a recursos naturals com l’aigua o l’energia). Estudi de la governança dels comuns, amb especial atenció als comuns urbans.

Nota

Grup de recerca actiu durant el període 2017-2021.

Antecessor de l’actual SGR i-GOP

Contacte

Pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu a:

Ismael Blanco: [email protected]